Back

ⓘ Umlando waseNingizimu Afrika ..
                                               

Ukuvukela kweNtsha kwama-16 uNhlangulana we-1976

Ukuvukela kweNtsha kwama-16 uNhlangulana we-1976 imibhikisho elandalanayo eyaqala elokishini laseSoweto yabe isibhebhetheka ezweni lonke, lokhu kwaletha ushinto olikhulu kwezombusazwe ezweni laseNingizimu Afrika. Zonke izigigaba ezenzeka ngalesi sikhathi zibhekiswa emuva kunyaka we-1953 lapho uhulumeni wobandlululo wabeka khona Umthetho weMfundo yaBantu. Lomthetho wabe uhlukanisa imfundo ngokobuhlanga futhi wabe uphoqa ukuba kusetshenziswe ulimi lweisiBhunu kanye nolwesiNgisi kuphela njengezilimi zokufundisa ezikoleni ngonyaka we-1974.banamanga.

                                               

Veronica Sobukwe

UZondeni Veronica Sobukwe wayengumhlengikazi waseNingizimu Afrika obambe iqhaza elibalulekile eMkhankasweni Wokulwa Nempi. Umyeni wakhe, uRobert Sobukwe, wayengusopolitiki odumile. Umndeni wakhe uhlukunyezwa njalo ngamaphoyisa. UMam Sobukwe wazalwa eHlobane eNatal. Wazalwa eNatal ngesbongo sakwa Mathe. Umam Zondeni owaziwa ngo Veronica washada uBab Robert Sobukwe ilungu elisungulayo nomongameli wokqala wePAC Pan Africanist Congress, njengomyeni wakhe uVeronica Sobukwe wadlala indima ebalulekile emzabalazweni. uMam Sobukwe wa qala isindima sakhe somzabalazo eEastern Cape efundela ubuhlengik ...

                                     

ⓘ Umlando waseNingizimu Afrika

 • neSwazi iLesotho iyizwe elincane elizungezwe iNingizimu Afrika Umongameli waseNingizimu Afrika nguMnz. Matamela Cyril Ramaphosa. uMzansi unesikhundla
 • belwela ukuthi wonke umuntu waseNingizimu Afrika abe namalungelo ngokulingene. UMthetho Sisekelo waseNingizimu Afrika uqala uveze UMthetho Omkhulu wamaLungelo
 • Ifinyelele ngomhla ka - 17 Agasti. U - Griffiths Mxenge, i - Fallen Hero Online. Umlando Wokugcina Umlando waseNingizimu Afrika Ifinyelele ngomhla ka - 17 Agasti.
 • lesiXhosa lelokishi laseWalmer, lenziwe ngokusemthethweni nguhulumeni waseNingizimu Afrika ukuqoka idolobha lasePort Elizabeth. Umhlabathi neTheku Algoa wazinza
 • UMurphy Morobe ungumuntu oqopha umlando oqhamuka enhlanganweni elwa nobandlululo yaseNingizimu Afrika Uqale isikole e - Ermelo Morobe, waqeda isikole samabanga
 • laseNingizimu Afrika, okuyibo abadlala indima enkulu ekuqhubeni umnotho walelizwe. Umlando waleli holide ubhekiwas umuva kwi - Haymarket Affair eyenzeka endaweni yaseChicago
 • iKapa yidolobhakazi elikwisifundazwe se Ntshonalanga Kapa, eNingizimu Afrika Ekapa abantu bakhuluma isiXhosa, isiBhunu nesiNgisi. Baningi abantu khona
 • nomuntu wokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukuba abambe lesi sikhundla. Ufungiswe ukuba nguNgqongqoshe wezeziMali waseNingizimu Afrika mhla zi - 9 kuMfumfu
 • isimo sokwehlukanisa kwakuwuhlelo lokwehlukanisa izakhamizi zaseNingizimu Afrika ngokobuhlanga. Lokhu kwakwenziwa ngamandla emithetho yeNational Party, okwakuyiyona
 • Nkosi Sikelel i - Afrika ihubo elaqanjwa nguEnoch Sontonga ngonyaka wezi - 1987, owabe engumfundisi esikoleni sesesonto lamaWeseli eGoli. Leli culo lagcina
 • Mpumalanga Kapa, eNingizimu Afrika Leli dolobha liyindawo yokuzalwa kwa - Thabo Mbeki, owayenguMongameli waseNingizimu Afrika ngonyaka we - 1999 kuya onyakeni
 • Inkosi Mangosuthu Buthelezi 27 ngoNcwaba 1928 ngosombusazwe waseNingizimu Afrika ongumsunguli aphinde ngumongameli weqembu lezombusazwe Inkatha Freedom

Users also searched:

...