Back

ⓘ I-intanethi uhlelo oluqukethwe amkhompyutha ayizigidi ahlangene ndawonye kuhleloxhumano olunzulu kuwo wonke amagumbi omhlaba olusebenzisa i- Internet protocol s ..
                                               

Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele

Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele phecelezi i-"World Wide Web" isizinda solwazi lapho kugcinwe khona amakhasi anolwazi phakathi kuhleloxhumano lomhlaba okanye I-intanethi. Lona leli gama isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele libuye lisethsnziswe ndawonye naleli elithi i-intanethi kodwa awasho into efanayo. Lamkhasi uwabona kwi-khupytha, umakhalekhulekhuwini, emotweni, kumabonakude okhaliphile, kanye ne laptop ngokusebenzisa isiphequluli. Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele lesi esisibona namhlanje sasungulwa ngonyaka we-1989 nguSosayensi wesiNgisi ogama lakhu nguTim ...

I-Intanethi
                                     

ⓘ I-Intanethi

I-intanethi uhlelo oluqukethwe amkhompyutha ayizigidi ahlangene ndawonye kuhleloxhumano olunzulu kuwo wonke amagumbi omhlaba olusebenzisa i- Internet protocol suite. Uma uxhumeke kuyo i-intanethi nomshini osuke uwusebenzisa okungaba yikhompyutha noma umakhalekhukhwini nawo ungena kulo lolu xhaxha lohleloxhumano. Lolu hleloxhumano lohleloxhumano luqukethe olungasese, olomphakathi, olwamabhizinisi kanye nolwahulumeni. Uhleloxhumano olusezweni noma emhlabeni oluxhumene ngobuchwepheshe obuno-gesi, obungenazo izintambo kanye nobama- fibre optics. I-inthanethi iqukethe ulwazi oluningi okubalwa amakhasi amakhulu-ahlangene kanye namahlelokusebenza esisizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele, umbikombani, ucingo lokuxhumana, kanye nokwabelana ngamafayela.

                                     

1. Ukubaluleka kwe-intanethi

I-intanethi ibalulekile esikhathini samanje ngoba ulwazi olungini luqukethwe kuyo i-intanethi. Abantu akusadingakali ukuthi baye kobheka ulwazi emtapweni wolwazi noma bathenge amaphephandaba ukuze bathole ulwazi, sekulula manje umuntu ungena kwi intanethi athole lokhu akufunayo noma ikuphi esebenzisa ikhompyutha noma umakhalekhukhwini. I-intanetheni futhi yenza ukuxhumana phakathi kwabantu emhlabeni jikelele kube lula futhi kungambi eqolo. Usukwazi ukuxhumana nomuntu okwelinye izwe nixoxe indaba yenu niyiqede nibukana, lobu ubuchwephese be- video calling.

Okubalulekile nge-intanethi ukuthi iyakwazi ukuthatha umhlaba wonke iwusondeze, iwubeke esibukweni sekhompiyutha noma umakhalekhukhwini. Nge-intanethi abantu bayakwazi ukuxhumana nebhange, izitolo, imitapo yolwazi, izihlobo nabangani, ngingabala ngithini. Ukuthuthuka kobuchwepheshe be-intanethi sekuholele ekutheni kwenziwe imali esebenza khona kwi-intanethi kuphela ukuthenga konke okudingayo. Lemali esebanza kwi intanethi kuphela ibizwa ngokuthi ama- crypto currencies, edume kakulu yaziwa ngokuthi yi- Bitcoin eyasungulwa ngonyaka wezi-2009 ngumlisa ozibiza ngoSatoshi Nakamoto.

                                     

2. Ubungozi Be-inthanethi

I-intanethi yenza ukuxhumana kwabantu kube lula, kanti ukuxhumana nako kunobungozi babo. Abantu bavame ukuthumela imininingwano yangasese, abanye abantu bayakwazi ukuyeba leyomininingwano. Bangasebenzisa i-intanethi ukubhebhethekisa amanga noma izimfihlo ezebiwe noma izeluleko ezinobungozi. Ngokomzekelo, lengosi eyaziwa ngo-Facebook isike yaba nezinkinga ngokuvikela imininingwano yabantu yangasese.

  • Amanye ama-websites angaqola abantu ukuba badawunilode izifo ezingalimaza ikhompyutha, noma ama-spyware apopola abasebenzisi abuka zonke izinto abazenyayo bese azisa omunye.
  • Ama-E-mails angaphatha amafayela anobungozi kuma "attachments".
  • I-intanethi iqukethe abantu abaningi abakubona njengokuhlukumezayo, nokuqonde ukuhlukumeza.
  • Izigilamkhuba zingeba imininingwano yabantu yangasese noma zibaqole ukuba babathumele imali.
  • Kuma-internet chatrooms, abantu bengazama ukuzingela abanye noma bezame ukubakhela uzungu noma bebahlukumeze.