Back

ⓘ Ukuhloniphisa, Zulu Euphemism. Isihlonipho phecelezi esiZulwini sitshenziswa uma kunongwa ulimi, kujuliswa inkulumo okanye siyaye sihloniphise. Esikhathini esin ..
Ukuhloniphisa (Zulu Euphemism)
                                     

ⓘ Ukuhloniphisa (Zulu Euphemism)

Isihlonipho phecelezi esiZulwini sitshenziswa uma kunongwa ulimi, kujuliswa inkulumo okanye siyaye sihloniphise. Esikhathini esiningi KwaZulu amagama okuhloniphisa abantu babeziqambela wona ngoba isimo ngaleso sikhathi singabavumeli ukuthi baphimise egama eliqondile elaziwayo.

isib. Ebusweni = Ebuhleni.
                                     

1. Amagama okuhloniphisa

  • Amanzi = Amayiwane
  • indlu
  • Okumnyama = Okumpisholo
  • Umfana = Umkhapheyana

Kanti futhi amanye amagama anezincazelo ezahlukene phecelezi Ambiguity Bona nje:iqanda