Back

ⓘ Abantu baseNingizimu Afrika ..




                                               

Mangosuthu Buthelezi

Inkosi Mangosuthu Buthelezi ngosombusazwe waseNingizimu Afrika ongumsunguli aphinde ngumongameli weqembu lezombusazwe Inkatha Freedom Party. OkaButhelezi wadlala iqhaza elikhulu emlandweni wezombusazwe eNingizimu Afrika, ubalwa nawo wonke amaqhawe ayelwa nengcindezelo kulo lelizwe. UShenge uphinde abe yinkosi yesizwe sakwaButhelezi endaweni yakwaNongoma kwaZulu-Natali. Ukuhlonipha igalelo aba nalo ekubujweni kweNingizimu Afrika ekhululekile Inyuvesi yezobuchwepheshe kanye nomgwaqo omkhulu kukubili okuselokishini laseMlazi kuqanjwe ngegama lakhe.

                                               

Henry Cele

South Africa says Hamba Kahle to 3 famous South Africans Death Notice Henry Cele ku Internet Movie Database IsiNgisi Henry Cele at the Penny Charteris Memorial Tribute

                                               

Collins Chabane

Collins Chabane bekayilunga lephalamende abuye abengungcongcoshe wezenhlalakahle eNingizimu Afrika. uChabane wazalwa eLimpopo waphinde wacala izifundo zakhe khona kulesifunda. Kwathi nakaneminyaka elishumi nesikhombisa wangenela ezembangazwe. uChabane ushone engozini yemoto mhlaka 15 Ndasa 2015 emahoreni ekusa kwensonto.

                                               

DBZ Ntuli

Deuteronomy Bhekinkosi Zeblon Ntuli 08 kuNhlaba we-1940 owaziwa ngoD.B.Z Ntuli okuyisifinyezo samagama akhe womathathu kanye nesibongo sakhe. UNtuli ungumbhali wamanoveli, izincwadi kanye nezindaba ezimfushane waseNingizimu Afrika, ubhala ngolimi lwesiZulu. UNtuli ungomunye wababhali abanegalelo elikhulu ekuthuthukiseni ukufundwa kanye nokuhlelwa kolimi lwesiZulu. Uphinde ahumushe izincwadi ezibhalwe ngolimi lwesiNgisi azihumushele esiZulwini, incwadi egqamile ayihumusha ile kaNelson Mandela, esihloko sithi Uhambo Olude Oluya eNkululekweni Long Walk to Freedom. UNtuli ungomunye wabasunguli ...

                                               

Rolfes Robert Reginald Dhlomo

URolfes Robert Reginald Dhlomo wayengumlobi waseNingizimu Afrika, intatheli, nosomlando ozalwa eSiyamu, Edendale esifundazweni saKwaZulu. Incwadi yakhe An African Tragedy, eyashicilelwa ngowe-1928, yayiwumsebenzi wokuqala wokuqamba olotshwe ngowomdabu waseNingizimu Afrika ukuba uvele njengencwadi. Kanye nomfowabo uHerbert, wasebenzela njengentatheli nomhleli amaphephandaba i-Bantu World ne Langa laseNatali. Wabhala amanoveli akhe alandelayo ngesiZulu. Wabhala izincwadi ezinhlanu zomlando mayelana namakhosi akwaZulu, zasetshenziswa kakhulu njengemithombo yezomlando waseNingizimu Afrika kuba ...

                                               

Judy Dlamini

Judy Dlamini ungumholi webhizinisi. Ekuqaleni waqeqesha njengodokotela wezokwelapha. Wakhethwa njengo- chancellor weYunivesithi waseWitwatersrand, kusukela ngoZibandlela 2018.

                                     

ⓘ Abantu baseNingizimu Afrika

 • Abantu baseNingizimu Afrika base - Eshiya baqukethe abantu kanye nabomdabu base - Asia abahlala eNingizimu Afrika njengamanje. Kubhekiselwa ikakhulu kumaNdiya
 • AbAfrika baseNingizimu iyigama elethwa abantu weRiphabliki waseNingizimu Afrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia:
 • kwamalungelo abantu baseNingizimu Afrika Akekho noyedwa umuntu ovumelekile ukufiphaza amalungelo omunye umuntu. Zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika zinala
 • esishisayo. Kudliwa amadumbe eAfrika ne - Eshiya Laseningizimu. Abantu baseNingizimu Afrika badla amaqabunga nezimpande zamadumbe. Amadumbe. Translated by
 • isiTsonga isiTswana IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24 bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya Ulimi olulandelayo luyisiXhosa 18 bese
 • Usuku lwephasika Good Friday ilapho abantu abaningi baseNingizimu Afrika bekholwa ekutheni uKhrestu usuke eyobethelwa esiphambanweni efela izono zethu
 • Abantu abamnyama baseNingizimu Afrika begukhona izikhathi babizwa ngokomthetho ngokuthi Bantu isiBhunu: Bantoe ngombuso wobandlululo. Igama elithi Bantu
 • labantu baseNingizimu Afrika yizigidi ezingamashumi amahlanu nambili, ukuya ngombiko wakamuva wokubalwa kwabantu i - Census Iningizimu Afrika ingelinye
 • abantu baseNingizimu Afrika bakholelwa ukuthi uhulumeni bekumele athathe izinyathelo eziningi zokunciphisa inkohlakalo kwezezimali. INingizimu Afrika
 • ezahlukahlukene ngoba lelizwe linezilimi ezikhulunywayo eziningi. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika banokuligxeka iculo lesizse ngokuthi linezinhlamvu zesiBhunu
 • bonke abantu baseNingizimu Afrika betshengisa ukuzigqaja kanye nokuziqhenya ngamasiko abo anhlobonhlobo. Ngaphambi kweNkululeko eNingizimu Afrika leli
                                               

Fatima Meer

UFatima Meer wayengumbhali waseNingizimu Afrika, ezemfundo, umlobi wesikrini, kanye nesishoshovu esikhulu esimele sobandlululo.

                                               

Mxolisi Kaunda

UThomas Mxolisi Kaunda usopolitiki waseNingizimu Afrika oqhamuka iKwaZulu-Natali obesebenza njengeMeya UMasipala weTheku kusukela ngonyaka ka-2019. Phambilini usebenze njengelungu lomkhandlu omkhulu i-MEC wezokuThutha, ukuPhepha kanye nokuXhumana koMphakathi waKwaZulu-Natali kusukela ngonyaka ka-2016 kuya ku-2019, kanye neLungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natali ukusuka ngonyaka we-2009 kuya kowezi-2019. Kaunda eyilungu le-African National Congress ANC.

                                               

Leona Theron

U-Leona Valerie Theron uyumahluleli eNkantolo YoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika futhi owake waba yiNkantolo Ephakeme Yokwedlulisa Amacala.

                                               

Teboho MacDonald Mashinini

U Teboho "Tsietsi" MacDonald Mashinini eCentral Western Jabavu, Soweto, eSouth Africa, washona ehlobo, ngo-1990 eConakry, iGini), wangcwatshwa u-Avalon Cemetery, wayengumholi wabafundi ophambili weSungeto Uprising eyaqala phakathi ISoweto futhi yasakazekela iNingizimu Afrika yonke ngoJuni, 1976.

Stella Ndabeni-Abrahams
                                               

Stella Ndabeni-Abrahams

Stella Ndabeni-Abrahams ngusombusazwe waseNingizimu Afrika oyilungu lephamende futhi nguNgqongqoshe Emnyangweni wezokuXhumana kanye namaPosi. Ngaphambilini wabe eyisekela Ngqongqoshe emnyangweni wezokuXhumana.

Lillian Ngoyi
                                               

Lillian Ngoyi

Lilian Masediba Matabane Ngoyi "Mma Ngoyi", wabe eysishoshovu asabe silwa nohlelo lobandlulo eNingizimu Afrika Waba ngowokuqala wesimame ukuba aqokelwe esigungwini esiphezulu se-African National Congress waphinde wasiza ekubunjweni kweNhlangano yoMame baseNingizimu Africa). Ngaphambi kokuba asebenze emshinini efemini lendwangu, lapho ayeqashwe khona kusukela ngonyaka we-1945 kuya kowe-1956, uNgoyi wabhalisela ukuba ngumhlangikazi.

Jan van Riebeeck
                                               

Jan van Riebeeck

u Johan Anthoniszoon "Jan" van Riebeeck kwaba umsunguli waleli koloni lokuqala eNingizimu Afrika ngo umyalo isiDashi iMpumalanga iNdiya Inkampani. Ukumiswa kwawo eKapa we Themba ikhula endle, Ukuhlangana yaseNingizimu Afrika futhi manje iRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

                                               

Tshegofatso Seakgoe

Tshegofatso Seakgoe indlela Ningizimu Afrika kanye wezokuzilibazisa. Wazalwa ngo Inkwenkwezi, eSoweto eNingizimu Afrika. Seakgoe wafika Umsebenzi wakhe wokuqala ezinkulu ayezenza for Playboy Magazine, Ningizimu Afrika ngoNhlaba 2011. Wayengunkosikazi owawina umncintiswano imodeli-Photography run by Elle Magazine Ningizimu Afrika ngo-2010.

                                               

Cecilia Lillian Tshabalala

UCecilia Lillian Tshabalala, owazalelwa eNatal futhi wathutha IMelika ngo-1912. Ngemuva kokufunda eHampton Institute, New Britain State Normal School, naseMoody Bible Institute e-US, wafundisa esikoleni samantombazane i-African Methodist Episcopal Church.

Velenkosini Fiki Hlabisa
                                               

Velenkosini Fiki Hlabisa

Velenkosini Fiki Hlabisa ngusombusazwe waseNingizimu Afrika ongumongameli weqembu lezombuszwe Inkatha Freedom Party. UHlabisa ngaphambilini wabe engu nobhala-jikele waleli qembu okwathi ngonyaka wezi-2019 wakhethwa njengomongameli walo engaphikiswe emva kokuba uMangosuthu Buthelezi athatha umhlala phansi kwezombusazwe.

Users also searched:

...
...
...