Back

ⓘ Amanzi iyinto ebalulekile emhlabeni. Asikho nesodwa isilwane esinga phila ngaphandle kwayo. lapho kukhona amamnzi, kukhona imvelo. Lapho kukhona imvelo kukhona ..
                                               

Substance

I-Substance yi material, noma yi matter, okuyiyo esetshenziswa ekwakheni into ethize. Ama-substance izinto ezi physical ezibonwayo, ezithintekayo, noma ezikalekayo. Zenziwe yi elemental part eyodwa noma amaningi. Insimbi, yi aluminiyamu, amanzi kanye nomoya ngumzekelo wama substances.

                                               

Ukuhloniphisa (Zulu Euphemism)

Isihlonipho phecelezi esiZulwini sitshenziswa uma kunongwa ulimi, kujuliswa inkulumo okanye siyaye sihloniphise. Esikhathini esiningi KwaZulu amagama okuhloniphisa abantu babeziqambela wona ngoba isimo ngaleso sikhathi singabavumeli ukuthi baphimise egama eliqondile elaziwayo. isib. Ebusweni = Ebuhleni.

                                               

Ngqengelele kaMvulane

Umusa wenkosi uSenzangakhona kaJama kulabo abafelwe yizwe waphinde wagqama kakhulu ngenkathi ekhoselisa uNgqengelele kaMvulane. Umbuzo uthi: ubani ungqengelele futhi uphuma kuphi?, futhi ukhoseliswa nje ubalekelani?

                                               

Healthy food to fight headache

Ukudla okunempilo ukuze ulwe nobuhlungu bekhanda Kunezinhlobo ezahlukene zekhanda, futhi zinezindlela zokwelapha ezingefani. Enye indlela enhle ukudla okulwa nekhanda. Kunenombolo enkulu yabantu abahlushwa amakhanda njalo. Lesi simo esijwayelekile singaba nemvelaphi ehlukile futhi sibe sezinhlobo ezahlukahlukene. Ubuhlungu bekhanda bungenzeka ngenxa ye-sinusitis, ukugaya okungahambi kahle, ukuphazamiseka kwesibeletho, noma ukucindezela, phakathi kwezimbangela ezivame kakhulu. Kungakhathalekile ukuthi inhloso yekhanda yini, ukudla kuyinto ebalulekile yokwelapha noma ukugwema.migraineps://ww ...

Amanzi
                                     

ⓘ Amanzi

Amanzi iyinto ebalulekile emhlabeni. Asikho nesodwa isilwane esinga phila ngaphandle kwayo. lapho kukhona amamnzi, kukhona imvelo. Lapho kukhona imvelo kukhona izilwane. Amanzi awadingakali ukuwaphuza kuphela, izinhlanzi ziyawadinga amanzi ngoba ziphilela emzanini. Ngoba uma kuthiwa amani angekho, lezozinhlanzi zingafa, zilandulelwa izilwane ezidla izinhlanzi, kuqhubeke kanjalo kuze kufe nabantu imbala. Umhlaba wethu inamanzi engango 70%, kodwa amanzi aphuzekayo anagako 2.5%. kodwa nalapho amanzi atholakalayo angango 1%.

                                     
  • emthonjeni okulendawo lapho INkosi uDingane izintomnbi zabe zimukhela kuwo amanzi Ukubalwa kwesizwe kwangonyaka wezi - 2001, lendawo yabe ihlukaniswe ngalezi
  • I - Steam ligama elinikezwa amanzi uma eyi gas. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
  • Isiphethu amanzi aqhuma phansi komhlaba endaweni evundile. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa.
  • Zenziwe yi elemental part eyodwa noma amaningi. Insimbi, yi aluminiyamu, amanzi kanye nomoya ngumzekelo wama substances. Le - athikhili iyisigcino isiNgisi:
  • luyadleka nanoma yisiphi isishebo. IZINDLELA ZOKUPHEKA UPHUTHU ubilisa amanzi ufake impuphu bese uyakuhlanganisa ukale imizuzu engama30 bese kuba uphuthu
  • zaleyo - environment. Kwi - environment kunobudlelwano obuningi obuhlukene, phakathi kwezilwane, izitshalo, umhlabathi, amanzi nezinye izinto eziphilayo nezingaphili.
  • emaphakathi nengxenye eseningizimu ye - island izwe elincane elizungezwe amanzi ngokuphelele yaseBrithani Enkulu Great Britain e - Atlantic eseNyakatho
  • futhi kungaholela ekuphelelweni amanzi emzimbeni ngenxa yokulahlekelwa amanzi amaningi. Izimpawu zokuphelelwa amanzi emzimbeni zijwayele ukuqala ngokuphelelwa
  • ezihlahleni. Lwakhiwe ngama xylem vessels ikakhulukazi, okuyiwona ahambisa amanzi enhla kwesitshalo. Ama substances amabili okuyiwona amakhulu kwizinkuni
  • kanye nosombuswazwe bamazwe ahlukahlukene benqunu. Lodwebi esezidonsele amanzi ngomsele ngodweba eminye imidwebo emingi lapho eveza khona osombusazwe baseNingizimu
I-Enviroment
                                               

I-Enviroment

I-Environment isho konke okusizungezile. Kungaba yinto ephilayo noma engaphili. Ibandakanya oku-physical, oku-chemical kanye nokunye okuyimvelo. Izinto eziphilayo zihlala kwi-environment yazo. Zinobudlelwano obukhulu nayo kanti futhi ziyaye zizifundise ukuhlalelana nezimo zaleyo-environment. Kwi-environment kunobudlelwano obuningi obuhlukene, phakathi kwezilwane, izitshalo, umhlabathi, amanzi, nezinye izinto eziphilayo nezingaphili.

Ukhuni
                                               

Ukhuni

Ukhuni iyona substance enkulu ezihlahleni. Lwakhiwe ngama xylem vessels ikakhulukazi, okuyiwona ahambisa amanzi enhla kwesitshalo. Ama substances amabili okuyiwona amakhulu kwizinkuni ngama cellulose nama lignin. Ukhuni lusetshenziselwa ukwakha izakhiwo, ifenisha, nobuciko. Ziphinde zibase umlilo. Iphepha lenziwa ngama fibres atholakala ezinkunini. Ukhuni luyi renewable resource kodwa seliqala ukutholakala kanzima.

Users also searched:

mount amanzi contact number,

...
...
...