Back

ⓘ INingizimu Afrika ..




                                               

2014

5 ngoNcwaba - ukuzamazama komhlaba, ubukhulu be-5.5 esikalini saseRichter, esine-epicenter e-Orkney, eNorth West

                                               

Umbhoxo

Umbhoxo / iRaghbi uhlobo lomdlalo othi awufani nomdlalo webhola lezinyawo. Kulo mdlalo ku kudlalwa ngebhola ilimise okweqanda. Leli bhuthi ola kugijinywa nalo libanjwe ngezandla. Kanti futhi libuye likhahlelwe ngezinyawo uma sekushaywa i-penalti. Lo mdlalo ubuye ufake phakathi ukusunduzana. Ngenkathi kuzanywa ukuba kuthathelwane ibhola. Kanti ebholweni lombhoxo kudlala abadlali abayishumi nanhlanu izingxenye zombili. Kanti abadlali badlala ezindaweni ezahlukahlukene,kanti benza imisebenzi ehlukile. Ukwakheka kwebhola lombhoxo akufani nebhola lezinyawo,ngoba lombhoxo lakhekhe njengeqanda, l ...

                                               

Zola Skweyiya

UZola Sidney Themba Skweyiya wayepolitiki yoMzantsi Afrika owayengu-Mphathiswa Wezabasebenzi bakaRhulumente noLawulo ukusukela ngo-1994 ukuya ku-1999 kunye noMphathiswa woPhuculo loLuntu ukusukela ngo-1999 ukuya ku-2009. uZola Skweyiyia waye omunye odume kakhulu kanye futhi waye edlala indima enkhulu kuANC kanye engumnyango wezendaba futhi waye wayehlela komthethosiseko nokuxoxisana maqondana. Ukudlula emhlabeni kwalowo owayenguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uDkt Zola Skweyiya, ezinsukwini ezintathu ngaphambi kosuku lokuzalwa kwakhe ngomhlaka 11 Ephreli, kuliphange izwe elinye ...

                                               

UNDP South Africa

I- United Nations Development Programme eNingizimu Afrika ingelinye lamahhovisi ayi-166 ezinhlangano zomhlaba wonke ze-United Nations Development Programme futhi lisenhlokodolobha yezwe iPitoli. Inhloso yakhona ukuthi inikeze izimpilo zabantu amandla futhi isize amazwe ukuba abe namandla futhi azinze ngokwengeziwe. Njengengxenye yemizamo ebanzi yokuthuthuka kwe-UNDP, ihhovisi lendawo libhekele ukwenziwa kweSustainable Development Goals eNingizimu Afrika. Izindawo ezigxile eNingizimu Afrika ukunciphisa ubuphofu, ukubusa ngentando yeningi kanye nemvelo namandla. Amanye amaphrojekthi okuthuth ...

                                               

Thenjiwe Mtintso

UThenjiwe Mtintso wazalwa mhla ziyisikhombisa kuLwezi ngonyaka ka 1950 elokishini lase Soweto eGoli, lapho akhulela khona. Umama wakhe uHanna Mtintso wayesebenza njengomsizi wasendlini kanti ubaba uGana Makabeni wayengusotswebhu wezinyunyana kanye nelungu le African National Congress. UMtintso wabhekana nezinqinamba zezimali ezamvimbela ekuqhubekeni nezifundo zakhe. Njengomphumela, waphoqeleka ukuba ashiye isikole ayosebenza ngokugcwele ezinkampanini ezahlukene ukukhokhela izifundo zakhe esikoleni samazinga aphakeme kanye naseNyuvesi yase Fort-Hare. ENyuvesi waba yisishoshovu somfundi kwi ...

                                               

IMahikeng

Ngonyaka ka-1994, iMahikeng yenziwa isiqongo sesifundazwe seNyakatho-Ntshonalanga ibizwa nge "Mafikeng". Ngo-Nhlolanja wa-2010, uLulu Xingwana owayengu-Minister we Arts and Culture washintsha igama elithi "Mafikeng" laphindela kuleli elalibizwa ngalo "iMahikeng".

                                               

Ibhola lezinyawo

Ibhola lezinyawo ngumdlalo. Lo ngumdlalo onesasasa kakhulu emhlabeni,yingakho nje aabanye bawubiza ngomdlalo wezigidigidi zabantu. Ngokuya ngomlando webhola lezinyawo lomdlalo waqala eNgilandi kwelamaNgisi eminyakeni eminingi eyedlula. Kulo mdlalo iqembu ngalinye linabadlali abayishumi nanye. Kukhona unozinti onguyena obheke ukuthi akukho bhola elingena ngaphakathi kwezinti. Abanye ababadlali badlala emuva, abanye phakathi esiswini kanti abanye badlale phambili babe amafolosi. Abadlala emuva banceda unozinti ukuthi abadlala nabo bangafaki igoli ngaphakathi, laba abavimbayo bazakusebenzisa ...

                                               

Mavivi Myakayaka-Manzini

UMavivi Manzini wazalelwa e-Alexandra Township, ngaphandle kweGoli, iTransvaal ngo-1956, wabe esethuthela eSoweto. UManzini wahlaselwa yisifo sesifuba esemncane futhi ngenxa yalokho wahlala eduze kweminyaka emine esibhedlela waze waba neminyaka eyi-6. Abazali bakaManzini, ababengothisha, bobabili babengamalunga asebenzayo e-African National Congress ANC ngawo-1950. UManzini uqobo waba nesandla kwezepolitiki ngesikhathi esesikoleni esiphakeme, lapho ejoyina iSouth African Student Movement SASM ngo-1973. Waqhubeka nezifundo zakhe eTurfloop University eNyakatho Transvaal, lapho wasebenza khon ...

                                               

I - Africa kanye neGlobal African Diaspora Summit

I - Africa kanye neGlobal African Diaspora Summit yiNgqungquthela Yamazwe Ngamazwe yamaKolishi ehlelwe yi UNDP South Africa ngokubambisana ne Ngokomlando amakolishi namayunivesithi, uhulumeni nemikhakha ezimele. Inhloso yengqungquthela ukuqinisa ubambiswano lwamazwe omhlaba phakathi kwe-HBCU, izikhungo zemfundo ephakeme e-Afrika kanye ne-African Diaspora ukuthuthukisa ikhwalithi yemfundo yabo bonke abantu abavela e-Afrika. Izikhulumi ezihlonishwayo zifaka phakathi ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli waseNingizimu Afrika Jackson Mthembu nowayengumongameli waseMalawi Joyce Banda.

                                     

ⓘ INingizimu Afrika

  • Index yango 2017 inikeze iNingizimu Afrika inkomba yama - 43 kwizinkomba ezingu - 100, eNingizimu Afrika lokhu okubeka iNingizimu Afrika emkhakheni ka 71 emazweni
  • Umongameli waseNingizimu Afrika manje nguCyril Ramaphosa. Omongameli bangaphambilini nguNelson Mandela, Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe kanye noJacob Zuma
  • iRiphabliki yaseNingizimu Afrika ubengUmbuso waseNingizimu Afrika Le - athikhili iyisigcino isiNgisi: a stub Ungakwazi ukusiza uWikipedia: ngokuyikhulisa
  • IsiBhunu Afrikaans singulimi saseNingizimu Afrika neNamibhiya. Kuyasifana ngesiHolandi. Singulimi sikamaKhaladi, nengxenye - abeLungu ezefundazwe zasentshonalanga
  • u - Avalon Cemetery, wayengumholi wabafundi ophambili weSungeto Uprising eyaqala phakathi ISoweto futhi yasakazekela iNingizimu Afrika yonke ngoJuni, 1976.
  • esifundazweni sakwaZulu - Natal, eNingizimu Afrika IsiZulu yilona lulimi lokudabuka olukhulunywa kunazozonke eNingizimu Afrika 24 yabantu Ekanti nesigamu 50
  • Loluuhlu lwamaqembu ezombusazwe eNingizimu Afrika INingizimu Afrika ingumbuso wentando yeningi, okusho ukuthi zonke izakhamizi ezivunyelwe ukuvota zinamndla
  • aseNingizimu Afrika awumhlahlandlela wokuvikeleka kubuntu bomuntu. Amalungelo ayasipho sokuqala indalo esipha umuntu ekuzalweni kwakhe. ENingizimu Afrika uhlu
  • IsiXhosa singulimi lwabeXhosa. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangu - 8 000 000. Sikhulunywa eMpuma - Koloni noTshona - Koloni. Kuyasifana

Users also searched:

...
...
...