Back

ⓘ Ukugezwa kwezandla. Ukubhebhetheka kwegciwane lomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, sekwenze ukuthi iminotho eminingi ivalwe, kube khona ukugula nok ..
                                     

ⓘ Ukugezwa kwezandla

Ukubhebhetheka kwegciwane lomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, sekwenze ukuthi iminotho eminingi ivalwe, kube khona ukugula nokufa kwabantu abaningi. Sekwenziwe imizamo eminingi ukugwema ukubhebhetheka kwaleli gciwane nokusabalala kwalo.

Abaphathi bezempilo basaqhubeka nokubheka izinsiza sokuhlola nokwelapha abathelelekile baphinde bathole ikhambi nomgomo ozolwa naleli gciwane, nathi sonke singazama ukugwema ukubhebhetheka kwalo. Singaligwema leli gciwane ngokungasebenzisi imali eningi noma ngaphandle kwemali ngokuthisishintshe indlela esenza ngayo izinto ukuze thina nemindeni yethu singatheleleki.

Kulo mbhalo sizobheka ukugezwa kwezandla nezinye izindlela zokuqikelela inhlanzeko, ukuzesinqande ukutheleleka ngamagciwane. Sizophinde sibheke imiphakathi nezingqinamba ebhekana nazo ekulandeleni ezenhlanzeko nokuthi lezi zingqinamba zingaxazululwa kanjani.

                                     

1. Isikhathi sokugeza izandla

Ucwaningo luyaveza ukuthi indlela engamoshi mali ekwazi ukunqanda ukubhebhetheka nokuthelelana ngezifo ezifana nomkhuhlane we covid-19, ukujwayela ukugeza izandla ngensipho namanzi ompompi. Kusho ukuthini ukujwayela ukugeza izandla na? Ongqondongqondo bezifo nezempilo bathi kumele uhlezi ugeza izandla:

 • Ngaphambi kokulungisa ukudla nangemuva kokuthinta inyama eluhlaza, inhlanzi noma inyama yenkukhu.
 • Uma uphuma endlini yangasese.
 • Uma uqeda ukuthinta izindawo ezivulelekile emphakathini.
 • Uma uqeda ukuthinta udoti.
 • Emva kokushintsha umntwana inabukeni.
 • Uma uqeda ukuthimula, ukukhwehlela noma ukufinya.
 • Uma kade ukuthinta isilonda.
 • Uma uqeda ukuthinta izilwane noma indle yazo.
 • Ngaphambi kokuba ufunze umntwana.
                                     

2. Indlela yokugeza izandla

Kusobala ukuthi ugeza izandla ngensipho namanzi ompompi zikhathi zonke kungumkhuba obalulekile. Kodwa ke ukugezwa kwezandla kusebenza uma kwenziwe kahle. Ukuze ugeze izandla kahle ngendlela kufuneka:

 • Yakazisisa izandla zakho ngamanzi ompompi
 • Enye indlela yokugeza izandla esebenzayo futhi eyonga amanzi ukusebenzisa uketshezi oluyisibulala magciwane sanitizer olunotshwala obungamaphesenti angama-60 okungenani uma lukhona. Uma amaphesenti ephezulu kusho ukuthi lolu ketshezi sanitiser lusebenza kakhulu. Lolu ketshezi lutholakala ezitolo zemithi nasezitolo zokudla, kodwa uma lungekho, insipho namanzi kwanele.
 • Hlikihla izandla zakho imizuzwana engama-20 okungenani. Gezisisa phakathi kweminwe, ingemuva kwezandla, izihlakala nangaphansi kwezinzipho.
 • Ugeze izandla zakho ngensipho namanzi ompompi njalo nje. Insipho ejwayelekile iyawenza nayo umsebenzi njengensipho ebulala amagciwane. Ungasebenzisa umlotha esikhundleni sensiphouma insipho ingekho.
 • Sula izandla zakho ngethawula elihlanzekile.

Eminye imiphakathi ayinawo amanzi ompompi ahlanzekile. Okwamanje sibonile ukuthi ukusebenzisa amanzi ompompi ahlanzekile kubalulekile ekuvikeleni emagciwaneni angabonakali. Kulengxenye elandelayo sizobheka ukuthi kungeziwa njani uma amanzi ahlanzekile engekho.

                                     

3. Ezinye izindlela zokuqinisekisa ukuba khona kwamanzi ahlanzekile

Uma amanzi ahlanzekile engekho kungahlanzwa amanzi atholakala emadamini nasemifuleni ukuze kubulawe amagciwane angabonakali.Kafishane nje, ukuhlanzwa kwamanzi kungenziwa ngezindlela ezilandelayo:

 • Ukucwenga: kususa udoti omncanyana emanzini angcolile ojwayele ukuba namagciwane afika emaphesentini angama-90.
 • Okokugcina ukubulala amagciwane asele ngesibulala magciwane.
 • Ukukhushwa kodoti: Lokhu kusho ukukhipha udoti omkhulu ojwayele ukuba namagciwane angamaphesenti adlule kwangama-50 emanzini.

Ungakwazi ukuzakhela isicwengamanzi sakwa Biosand esizokhipha udoti, sicwenge amanzi angcolile siphinde sibulale amagciwane. Lesi sicwengamanzi sisungulwe i- Centre for Alternative Water and Sanitation Technologies. Ungaya ku- resources.cawst.org/package/biosand-filter-instruction-manual-en, uthole khona indlela yokusakha.

Uma amanzi esehlanjiwe kumele ageleze/ahambe uma ugeza izandla. Miningi imishini ongayakha esebenzisa izinto ezitholakala kalula. U-Peter Morgan uhlanganise enye ayisebenzisa eZimbabwe, itholakala ku:                                     

4. Isiphetho

Ukugezisiza izandla zakho njalo ngensipho noma ngomlotha namanzi agelezayo/ahambayo iyona ndlela engamoshi mali egwema ukubhebhetheka kwezifo. Uma isifo esiwubhubhane esifana nomkhuhlane we COVID-19 sincikisela ukuphila kwethu, kubalulekile ukuthi sishintshe indlela esiphila ngayo njengokuthi siqhelelane siphinde futhi sigqoke izembozo zobusofacial masks.