Back

ⓘ Umchazamkhathi yisigaba solwazi esiphathelene nokuqonda umkhathi nemizulane. Kubizwa esiNgisini nge- astronomy . Kuwo wona umChazamkhathi sifunda mayelana nomKh ..
Umchazamkhathi
                                     

ⓘ Umchazamkhathi

Umchazamkhathi yisigaba solwazi esiphathelene nokuqonda umkhathi nemizulane. Kubizwa esiNgisini nge-" astronomy ". Kuwo wona umChazamkhathi sifunda mayelana nomKhathilibe, umKhathinga, umThalakazi, umZilafasimbe, iziNkanyezi, iziShomo, amaQhumanyezi, imiHlabana, uBhaqanyezi/iziBhaqanyezi, iziDangazelakazi, nokunye okuningi okutholakele emkhathilibeni wethu.

                                     

1. Amagama emiZulane

uMhlaba/umZulane planet

uNomjubane Mercury

uNokhwezi Venus

uNomkhubulwana Earth

iLanga Sun

uNotshezi Mars

uMkhulukhulwana Jupiter

uNomaxhama Saturn

uNomakhekheba Uranus

uNolundwa Neptune

uNochoko Pluto

                                     

2. Izinhlobo Zezinkanyezi

isiHlalukanyezi protostar

inKanyezi eLundwa blue star

isiThomiyana esiPhuzi yellow dwarf star

isiThomiyana esinTshungwa orange dwarf star

isiThomiyana esiBomvu red dwarf star

isiThomiyana esiMhlophe white dwarf star

isiThomiyana esiMnyama black dwarf star

isiThomiyana esiNgamunwe brown dwarf star

uQhakamela oLundwa blue giant star

uQhakamela oBomvu red giant star

uQhakamelakazi oLundwa blue supergiant star

inKanyezi enTunge neutron star

isiGwinqa black hole

uNyazima pulsar

isiPhinqi quasar

iNjumbane blazer

umHonyezi magnetar

umQongo nebula

                                     

3. Amagama Ezinkanyezi Ezikhanya Kakhulu Emkhathilibeni Esingawubona

iLanga Sun

iNdonsa/iNdonsamasuku Sirius

iNkwenkwezi/iSandulela Canopus

inKonjane Alpha Centauri

uLwezibe Arcturus

uPhalane Vega

iNqonqoli Capella

iPhisi Rigel

inTulwa Procyon

umKhwilili Archernar

uNdwendweni Betelgeuse

inKwenjane Hadar

inKwazi Altair

inKanyazimu Acrux

uCwazibe Aldebaran

uMongo Antares

iNthola/isiQhubankomo Spica

isiDumukazi Pollux

iSengco Fomalhaut

uHlokotho Deneb

inTshona Mimosa

isiCimamlilo Regulus

uZukhwithi Adhara

uSilamamba Shaula

iMpofukazi Castor

uNdonyazulu Gacrux

isiKhunundu Bellatrix

uCwazi Elnath

inKwebane Miaplacidus

uDuduma/Khulukuthu Alnilam

uNomdede Regor

uQongqotho Alnair

umVeshe/Khulukuthu Alnitak

iQwaha Mirfak

uZemani Wezen

umVimba Sargas

uKhazamula Kaus Australis

umLilwane Avior

inGongoni Menkalinan

uNoginganhlola Atria

iMpofana Alhena

iNhlengane Peacock

uNomhhoyi Alsephina

iNqongolozi Mirzam

iHlosi Alphard

inQama Hamal

iNhlansi Algieba

inKondlwane Diphda

uKhazazela Nunki

uKhozi Menkent

umLozikazana Mirach

umNono Alpharatz

uKheswani Rasalhague

inGqibi Saiph

usOkhisa Denebola

iDube Algol

uQongqodo Tiaki

isiHuhwa Muhlifain

inKwengezi Aspidiske

Nomphukulwana Suhail

inCwali Alphecca

uNtondo/Khulukuthu Mintaka

isiHlakothi Sadr

isiThwalanyezi Naos

umLozi Almach

uDlolo Izar

iDlanga Alpha Lupi "

iNyandezulu Dschubba

uSbindimamba Larawag

uThekwane Ankaa / Alpha Phoenicis

inGqedamabele Girtab

uLethi Enif

umNguni Scheat

uMabibini Sabik

uZulucwathile Aludra

uNomzimane Markeb / Kappa Velorum

umNdawe Markab

isiKhohlothi Aljanah

iCiwu Acrab