Back

ⓘ Umlando wakwaZulu-Natali ..
                                               

Mkabayi kaJama

Nkosazana Mkabayi kaJama wabe eyindodakazi yenkosi yombuso wamaZulu uJama kaNdaba, aphinde abe ngudadewabo omdala kaSenzangakhona kaJama waye kade eyiwele njengokhokho bakhe uMageba noPhunga. UMkabayi wabe aziwa njengowesifazane osabekayo, onamandla, onesibindi futhi okwazi ukuzimela. UMkabayi waba negalelo elikhulu ekubunjweni kwesizwe sakwaZulu, lapho abeka khona amakhosi amaningi kwaZulu ngokuwasiza ukuthi anyukele esihlalweni sobukhosi.

                                               

UNandi kaBhebhe

UNandi kaBhebhe uzalwa uBhebhe owayeyinkosi yaseLangeni. UNandi waye dume ngobuhle bakhe. Wangemunye wesifazene owaba negalelo elikhulu ekubunjweni kwesizwe sakwaZulu. Ungunina weLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha uShaka kaSenzangakhona.

                                     

ⓘ Umlando wakwaZulu-Natali

  • engimutholelanga indlalifa UMkabayi esethe ukukhula wasindisa uMbuso wakwaZulu ngokwenza into engajwayelekile, uMkabayi wabona ukuthi uJama useyaguga
  • yakwaZulu - Natali Ngonyaka wezi - 1951 wathola umsebenzi wokubhala eMnyangweni wokuLawula aBantu. Ngonyaka wezi - 1970 waqokwa njengomholi waKwaZulu Territorial
  • Isikhumbuzo seNkosi uShaka yindawo eyifa esesifundazweni saKwaZulu - Natali eNingizimu Afrika. Kulendawo yilapho kulele khona Ilembe Eleqa Amanye Amalembe
  • 1889 wayeyinkosi yamaHlubi, isizwe samaBantu esifundazweni saKwaZulu - Natali eNingizimu Afrika. Wazalwa ngesikhathi sokufika kwabahlali baseYurophu
                                               

Senzangakona

Senzangakona wabe eyinkosi yesizwe samaZulu. Amadodana akhe kublwa kuwo amakhozi amane akwaZulu okwabe kungo Dingane, Mpande, Sigujana kanye noShaka. Uyise kaSenzangakhona kwabe kunguJama kaNdaba. Udadewabo kaSenzangakhona kwabe kunguMkabayi kaJama.

Users also searched:

...